دوره و شماره: دوره 4، شماره 12، پاییز 1391، صفحه 1-180 
4. پسوندهای صفت ساز در فرامرزنامه

صفحه 61-82

سیّد محسن ساجدی راد؛ طیبه نجارزاده