دوره و شماره: دوره 4، شماره 10، بهار 1391، صفحه 1-165 
6. ذکر در طریقت قادریه

صفحه 107-120

ناصر فرنیا؛ خلیل حدیدی؛ علی دهقان


7. بایزید بسطامی و مشرب عرفانی او

صفحه 121-136

فاطمه مدرسی؛ قاسم مهرآور گیگلو