دوره و شماره: دوره 4، شماره 11، تابستان 1391، صفحه 1-199 
6. وصف در شعر فروغ فرخزاد

صفحه 105-134

محبوبه مباشری؛ زهرا کیان بخت


7. زن و ضرب المثل های جنسیتی

صفحه 135-158

محسن معصومی؛ ویدا رحیمی نژاد