دوره و شماره: دوره 5، شماره 15، تابستان 1392، صفحه 1-196 
7. واکاوی آزادی در اشعار فرخی یزدی و ابوالقاسم الشابی

صفحه 111-130

عبدالرضا مدرس زاده؛ زینب خرم آبادی آرانی؛ ابوذر قاسمی آرانی؛ حسن سفارشی بیدگلی


10. بررسی و نقد محتوایی کتاب بحرالفرانسه

صفحه 169-184

نیر وفایی؛ علی محمد سجادی؛ جلیل تجلیل؛ اسمعیل حاکمی والا