دوره و شماره: دوره 5، شماره 14، بهار 1392، صفحه 1-204 
3. بازتاب رئالیسم دراشعار لاهوتی

صفحه 63-86

مرتضی رزاق پور؛ سمیه نوش آبادی