دوره و شماره: دوره 6، شماره 20، پاییز 1393، صفحه 1-213 
4. جایگاه زبان عربی در میان کردها

صفحه 69-90

عبدالله رسول نژاد؛ حسن سرباز


6. سعدی؛ از رؤیا تا واقعیت

صفحه 109-136

مژده شفیعی؛ مهدی نوروز