دوره و شماره: دوره 7، شماره 22، بهار 1394، صفحه 1-200 
2. هنجارگریزی در اشعار نادر نادرپور

صفحه 31-52

محمدحسین خان محمدی؛ آنیتا خالقی


8. بازتاب عرفانی قصص انبیا در حدیقه سنایی با رویکرد تأویلی

صفحه 163-192

محمدتقی یونسی رستمی؛ ابوالحسن ابراهیمی؛ فاطمه خاله‏اقلی تبریزی