دوره و شماره: دوره 7، شماره 24، پاییز 1394 
3. بررسی تطبیقی حرص در قرآن کریم و مثنوی مولانا

صفحه 51-74

مهناز حسنی حمیدآبادی؛ مهرعلی یزدان پناه


5. «وجودشناسی» در اندیشۀ عرفانی عطار

صفحه 91-116

محمدحسین خان محمدی؛ محمدامیر عبیدی نیا؛ فهری اومر سلیمان