دوره و شماره: دوره 8، شماره 26.27 - شماره پیاپی 27، تابستان 1395، صفحه 1-343 
1. طبیعت در اندیشۀ سعدی

صفحه 1-16

هه لاله امینی؛ سارا محمودی


2. درونمایه‌های طنز در داستان‌های کوتاه زکریّا تامر

صفحه 17-36

محمود آبدانان مهدیزاده؛ کامران سلیمانی؛ حدیث اسدی


4. واکاوی و زیباشناسی تشبیهات سید یعقوب ماهیدشتی

صفحه 71-90

مسعود باوان پوری؛ طاهره ایشانی؛ وحید سجادی فر


5. شهرها و علل کاربرد آن‌ها در دیوان ناصرخسرو

صفحه 91-118

آرزو بنی شریف دهکردی؛ حسین خسروی؛ اصغر رضاپوریان


12. بررسی روابط معنایی در اسامی مرکب برون مرکز زبان فارسی

صفحه 261-278

مرجان طاهری اسکویی؛ زهرا پروینی راد؛ پیمان تباری