دوره و شماره: دوره 10، شماره 37، زمستان 1397، صفحه 1-212 
1. بررسی ادبیات عامیانه کوردی

صفحه 1-34

جمال احمدی؛ آرزو برومندی


2. عشق به وطن در شعر پایداری پارسی

صفحه 35-57

مسعود باوان پوری؛ نرگس لرستانی؛ الهام ابراهیمی؛ حدیثه متولی


3. آواتار: همگرایی سینمایی علم، تکنولوژی و هنر

صفحه 58-72

محمد هادی ثامنی؛ مجید کوثری؛ رحیم پندار؛ فرانک شاهمرادی