دوره و شماره: دوره 10، شماره 34، بهار 1397، صفحه 1-163 
3. مدهوش گلپایگانی و شاعران سبک ‌خراسانی

صفحه 32-63

مریم خزاییلی؛ مهرداد چترایی؛ عطامحمّد رادمنش


7. فمینیسم در مجموعه داستان " خیمه شب بازی" محمد صادق چوبک

صفحه 134-163

نجمه هاشمی؛ علیرضا شعبانلو؛ عبدالحسین فرزاد