دوره و شماره: دوره 10، شماره 36، پاییز 1397، صفحه 1-203 
8. منصب پروانه و بهره‌های ادبی آن با تأکید بر دورة صفویه

صفحه 181-203

اعظم کرمی؛ عبدالحسین فرزاد؛ محسن ابوالقاسمی