درباره نشریه

مجله علمی پژوهشی زبان و ادب فارسی از سال 1388 آغاز به کار نموده است.این مجله در بهار سال 1390 درجه علمی پژوهشی را اخذ نموده و تاکنون در همین راستا به فعالیت خود ادامه می دهد.