اهداف و چشم انداز

- حفظ و گسترش و توسعه زبان و ادب فارسی

- تلاش در جهت پویایی و شکوفایی هرچه بیشتر این رشته

- تأکید بر پزوهش های بنیادی در زبان و ادب فارسی

- ارتقاء کیفیت مجله به بالاترین سطح علمی