اعضای هیات تحریریه

 

مدیر مسئول

جمال احمدی

زبان و ادبیات فارسی عضو هیآت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

iausdj.ac.ir
zadab88gmail.com

سردبیر

فاطمه مدرسی

زبان و ادبیات فارسی استاد دانشگاه ارومیه

fatmehmodaresiyahoo.com

مدیر داخلی

بدریه قوامی

ادبیات فارسی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

www.iausdj.ac.ir
badriqavamigmail.com

اعضای هیات تحریریه

فاطمه مدرسی

زبان و ادبیات فارسی استاد دانشگاه ارومیه

zadab88gmail.com

محمد ایرانی

زبان و ادبیات فارسی عضو هیأت علمی دانشگاه کردستان

moham.iraniyahoo.com
09183792037

محمد امیر عبیدی نیا

زبان و ادبیات فارسی دانشیار دانشگاه ارومیه

m.obaydiniamail.urmia.ac.ir

سید احمد پارسا

زبان و ادبیات فارسی عضو هیأت علمی دانشگاه کردستان

dr.ahmadparsagmail.com

تیمور مالمیر

Malmir استاد گروه زبان و ادبیات فارسی،دانشگاه کردستان، ایران

t.malmiruok.ac.ir

سید احمد حسینی کازرونی

استاد گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده علوم انسانی، واحد بوشهر

sahkazerooniyahoo.com

کامران پاشایی فخری

استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، تبریز، ایران

pashayikamranyahoo.com

پروانه عادل زاده

دانشیار گروه زبان و ادبیّات فارسی، دانشکدۀ ادبیّات فارسی و زبان‌های خارجی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز، ایران

adelzadehparvanehyahoo.com

محبوبه خراسانی

دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی،واحد نجف آباد،دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد ،ایران

sayed.hosain.mosavi99gmail.com

کارشناس نشریه

جمشید رضاخانی

پژوهش علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

www.iausdj.ac.ir
sena381gmail.com

صفحه آرا

جمشید رضاخانی

کارشناس مجله

sena381gmail.com