اصول اخلاقی انتشار مقاله

مجله زبان و ادب فارسی متعهد می شود در اسرع وقت تکلیف نهایی مقالات دریافتی را تعیین کند همچنین از نویسندگان مقاله انتظار می رود که مقالات خود را ت دریافت نتیجه نهایی از سوی مجله به نشریه دیگری نفرستند.