بررسی و تحلیل حس وطن‌پرستی در آثار منتخبی از شاعران دوره‌ی شعوبیه

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دبیر آموزش و پرورش حومه تهران

2 استادیار- دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

چکیده

وطن‌دوستی از تاملات انسان و نمادی از هویت ملی آدمی است. تجلی وطن‌دوستی در شعر فارسی دارای دو وجه است: وجه اول زمانی است که؛ کشور تحت سیطره‌ی سیاسی و دینی قوم مهاجم است و وجه دوم آن؛ در دوره‌ی بیداری است. پژوهشگران بر این باورند که مفهوم وطن‌پرستی در شعر فارسی در دوره‌های مختلف تاریخی مشاهده می‌شود؛ به همین دلیل، سوال اصلی پیش‌روی این تحقیق عبارتست از اینکه: مفهوم وطن‌ در شعر شاعران دوره‌ی شعوبیه تحت تاثیر چه عواملی بوده است؟ بر همین اساس با رجوع به منابع شعر این دوره و شاعران برجسته، سعی شده است مفهوم وطن و حس وطن‌پرستی در اشعار چهار شاعر منتخب این دوره بررسی شود.نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که در این دوره حس وطن‌پرستی بیشتر تحت تاثیر برتری‌جویی نژادی و قومی بوده است که نتیجه‌‌ی چنین احساسات برتری جوبانه­ایی، بوجود آمدن یک نهضت و جنبش اجتماعی تحت عنوان شعوبیه، از اوایل قرن دوم هجری به صورت رسمی بوده است.

کلیدواژه‌ها


1-      Abonavas Poems. 1988. Daralmaktab Berot. Frist Edition.
 
2-      Ayati, A. 1970. Shuubiyya. Monthly Education and Training.40(4):6-9.
 
3-      Aynehvand, S.1990. Iranian and shuubigari. Kikan Andeshe.31:104-110.
4-      Bahrami, H.2003. Shuubiyya and Its effects on politics and literature of Iran and the Islamic world. Jornal of Emam Sadegh university.19-18(135-162).
 
5-      Bashar Poems. 1998. Cultural Ialamic Press. Tehran.
 
6-      Behroz, A.1976. Ismail ibn Yasar. Journal of Literature and Human Sciences, Tabriz. 12:553-547.
 
7-      Dehkhoda, A.1998. Dehkhoda Dictionary. Tehran University Press.
 
8-      Dic Aljen Poems. 1981. Daralsaghafeh Berot Press.
 
9-      Efati, GH. 2013. Bahar Iranian poet Arabic. Office of Disability Culture Press. Frist Edition. Tehran
 
10-  Hatami, H. 2010. Shuubiyya and anti Shuubiyya thought in Arabic literature. Journal of Lessan. 2:(21-40).
 
11-  Hejazi, B. 2006. From Ferdowsi Nationalism to  Transnationalism Molavi. Jornal of Kavosh. 7(12):9-32.
 
12-  Kadkani, M.R. 2002. Home and the Signs in Persian poetry. Jornal of Yad.(63-64).
 
13-  Kadkani, M.R. 2010. Past Considered from home country. Jornal of Bokhara. 75:(15-45).
 
14-  Kadkani, M.R. 2002. Periods of Persian poetry from Mashroteh to fall of the monarchy. Frozesh Press.
 
15-  Mashaekh Feridoni, MH.1990.Alaghani.Institute for Cultural Research Press. Second Edition. (Translated in Persian).
 
16-  Momtahen, H.1991. Shuubiyya Movement: Iranian national resistance movement against the Umavi and Abbasi Caliphate. Second Edition. Corporation Press, Tehran.
 
17-  Nikoobakhat, N. and Ghasemzadeh,S. 2002. Symbolic fields of color in contemporary poetry. Journal of Literature and Human Sciences, 18:(209-238).
 
18-  Zife, SH. 2007. Date of Arab literature (the first Abbasid era). Second Edition. Zolghorba press. Qome.