مقایسه تطبیقی شعر نزار قبانی و حسین منزوی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهیدبهشتی

چکیده

Comparative literature deals with aspects shared by cultural works of
different nations. Since today’s world lives in communication age, seeking to build the global village, undoubtedly, it is impossible to gain a comprehensive and perfect cognition without understanding the surrounding world. Certainly, we will never be able to achieve self- definition exactly if  we only know  ourselves.  Present paper compares verse works of two contemporary prominent poets, Hossein Monzavi and Nazar Qabbani that each of whom is an innovator and master of style poet in his own culture. We attempt to explore alignments and similarities existing in the works of these creative artists and to understand mutual interaction between aspects of impressions of Iranian and Arabic cultures. Since  to  discuss  all  aspects  of  content  and  structure  requires  more extended opportunity, this paper compares only such aspects as love, women, politics, and patriotic poems, which are of richly colored impression  in  the works  of these two  contemporary poets.  Of  course, examination of other aspects is tempting and interesting.

کلیدواژه‌ها