دوره و شماره: دوره 11، شماره 40، پاییز 1398، صفحه 1-249