راهنمای نویسندگان

مجله زبان و ادب فارسی ( با دعوت از صاحب نظران و متخصصین)  مقالات تحقیقی و مروری در زمینه‌های مرتبط با زبان و ادبیات فارسی را می‌پذیرد.  مقاله­ای برای چاپ پذیرفته خواهد شد که متن کامل آن قبلاً در هیچ مجله یا نشریه­ای منتشر و نیز برای چاپ به سایر مجلات ارایه نگردیده باشد. مقالات ارسالی به زبان فارسی و چکیده باید به هردو زبان فارسی و انگلیسی تهیه شود. در مقالاتی که دارای چند مؤلف هستند، ترتیب اسامی و حقوق مؤلفین بر عهده ارسال کننده مقاله خواهد بود. مسئولیت هر مقاله از نظر علمی بر عهده نویسنده ( گان) خواهد بود.  مجله در رد یا قبول و حک و اصلاح مقالات آزاد است. مقاله تحقیقی، مقاله ای است حاصل تحقیق و مستند به نتایج پژوهش­های انفرادی یا جمعی،  مقاله مروری شامل ارزیابی و نقد نوشته­هایی می باشد که در مجلات و کتب مختلف علمی در همان زمینه به چاپ رسیده است. در این نوع مقالات، نویسنده کارهای پژوهشی گذشته را جهت روشن شدن وضعیت فعلی مسئله،  طرح و مورد بررسی قرار می دهد و بعد ارتباطات،  تناقض ها و محدودیت های موجود را بیان نموده و سرانجام پیشنهادات خود را ارایه می نماید. مقاله تحقیقی باید دارای عنوان،  چکیده فارسی، واژه­های کلیدی به فارسی،  مقدمه،  مواد و روش ها،  نتایج و بحث،  منابع، چکیده انگلیسی و واژه­های کلیدی به انگلیسی باشد و اصول زیر در آن رعایت شود:

1-      عنوان مقاله باید کوتاه و گویا باشد و از 15 واژه تجاوز نکند.

2-      هر مقاله باید دارای یک برگ مشخصات مقاله شامل نام و نام خانوادگی نویسنده (گان)،  مرتبه علمی و نشانی به هر دو زبان فارسی و انگلیسی،  شماره تلفن و فاکس و پست الکترونیکی باشد.

3-      چکیده باید محتوای مقاله را بازگو نماید و با تأکید بر روش­ها،  نتایج و اهمیت کاربرد نتایج بوده و تمام آن در یک پاراگراف و حداکثر در 15 سطر( حدود 250 واژه ) نوشته شود، چکیده انگلیسی باید ترجمه کامل چکیده فارسی باشد.

4-      واژهای کلیدی در 3 تا 5 واژه بلافاصله بعد از چکیده­های فارسی و انگلیسی آورده شود.

5-      مقدمه باید شامل طرح مسئله،  سوابق کار و توجیه اهمیت تحقیق باشد. اهداف مطالعه به طور شفاف در انتهای مقدمه ذکر گردد.

6-      مواد و روش­ها شامل وسایل کار،  طرح آماری،  نحوه داده­سازی و شیوه اجرای پژوهش باید مشخص و روشن بیان شود.

7-      نتایج و بحث شامل درج یافته های تحقیق،  بحث مستدل (با مرجع) و نتیجه گیری خواهد بود.  نتایج و بحث را می توان با هم یا جداگانه تدوین کرد. شکل­ها و جداول در نتایج و بحث نباید دارای اطلاعات مشابه یا تکراری باشند، داده­های جدول نباید به صورت منحنی یا نمودار( به استثنای نقشه ) تکرار شوند.

8-      در صورت ضرورت، تشکّر و قدردانی از مؤسسات و افراد زیر عنوان "سپاسگذاری" قبل از منابع آورده شود.

9-      کل منابع به زبان انگلیسی و به ترتیب حروف الفبا نام خانوادگی نویسندگان نام سازمان­­ها است. از ارجاع منابع با عنوان "بی نام" خودداری شود.

10-   منبع مورد استفاده ممکن است کتاب، مقاله و یا نشریه باشد. در مورد کتاب باید نام نویسنده (گان)، سال انتشار، عنوان کتاب، ناشر و محل انتشار و تعداد کل صفحات آورده شود.

الف) کتاب تألیف شده در ایران

1-Sabeti, H. 1966. Native and exotic trees and shrubs of Iran. Tehran Univ. Press, 430p.

ب) کتاب به لاتین ( رجوع به کل صفحه)

1-Sumerfield, R.T., and Roberts, E.H. 1985. Grain legume crops. Mackys of chatham, Kent, Londan. 480p.                                                                                                                          

ج) کتاب به لاتین ( صفحه­های مورد استفاده)

1-Sumerfield, R.T., and Roberts, E.H. 1985. Grain legume crops. Mackys of hatham, Kent, Londan, p: 312-381.                                                                                                                          

11-   برای مقالاتی که فصلی از یک کتاب یا نویسنده (گان) مجزا هستند ( مانند مقاله در همایش­ها)، این مورد شامل نام نویسنده (گان)،  سال انتشار،  عنوان مقاله،  شماره صفحات،  نام نویسنده (گان) (ادیتور­ها) کتاب، نام کتاب، ناشر و محل انتشار است.

1-Khanna-Chopra, R., and Sinha, S.K. 1988. What limits the yield of pulses? Process of plant type. P68-278, In: Sinha, S.K., P.v. Sane, S.E. Bharagara and P.R. Agrawal(eds.), Proceeding of the international Congress of plant Physiology, Society for plant Physiology and Biochemistry, New Dehli, India.                                                   

                                                  

12-   طرز نگارش منابع فارسی مقاله به انگلیسی باید شامل نام نویسنده (گان)، سال انتشار، عنوان مقاله، نام مجله کامل یا به اختصار، جلد (شماره) مجله و شماره صفحات مقاله باشد. مثال:

1-Soltani, A., and Gholipoor, M. 2006. Simulating the impact climate change an growth, yield and water use of chick pea. Jornal of Agri. Sci. & natur. Resour. 13: 2.69-79.                      

مقاله لاتین:                      

2-Archer, T.L., and Bynm, Jr. E.D. 1992 Economic injury level for the Russian wheat aphid (Hom. Aphididae) on dryland winter wheat. J. Econ. Entemol. 85 :987-992.                                                     

13-   اگر منبع نشریه چاپ شده با نام یک مؤسسه است، باید شامل نام مؤسسه،  سال انتشار،  عنوان نشریه و محل انتشار باشد. برای سایر موارد به آخرین شماره رجوع شود.

14-   برای ارجاع به منابع در متن تنها نام خانوادگی نویسنده و سال انتشار،  منبع فارسی نوشته شود. اگر تعداد نویسندگان بیش از دو نفر باشد،  فقط به ذکر نام خانوادگی نویسنده اول و سپس "همکاران" و یا به صورت لاتین (et al.,) اکتفا شود.

15-   منابع فارسی ترجمه شده از زبان های خارجی باید با نام مترجم ارجاع گردد و بعد از عنوان کتاب، یا مقاله،  واژه "ترجمه" داخل پرانتز درج می گردد مثال:

1-Sarmadnia, Gh. And Kocheki, A. 1966. Crops physiology. Mashhad jahad . Daneshgahi Peress. Sixth Edition. 467 pp. (Translated in Persian).

16-   برای مقالاتی که فصلی از یک کتاب با نویسنده (گان) مجزا هستند،  مانند مقاله در همایش ها، این موارد شامل نویسند (گان)، سال انتشار،  عنوان مقاله، شماره صفحات، نام نویسنده (گان) (ادیتورها) کتاب، نام کتاب، ناشر و محل انتشار است.

17-   منبع مقاله باید شامل نام نویسند (گان)، سال انتشار،  عنوان مقاله،  نام مجله کامل یا به اختصار،  جلد (شماره) مجله و شماره صفحات مقاله باشد.

18-   همه منابع مندرج در فهرست منابع قبلاً در مقدمه و مواد و روش­ها به عنوان سابقه تحقیق با ذکر نتایج مرور شده باشد تا در بحث مستدل و نتیجه گیری، امکان استناد به آنها فراهم شود.

19-   از به کار بردن کلمات خارجی غیر از اسامی علمی در متن خودداری و در صورت نبودن معادل فارسی فراگیر،  آنها را به فارسی نوشته و اصل کلمه با ذکر شماره­های بدون پرانتز در قسمت بالا و در سمت چپ کلمه،  به زیر نویس در همان صفحه ارجاع داده شود.

20-   اسامی علمی (جنس و گونه، گیاهان، جانوران)  در تمام مقاله با حروف ایتالیک یا مورب تایپ شوند.

21-   عناوین جدول­ها در بالا و عناوین شکل­ها در زیر آنها نوشته شود. از به کار بردن عنوان­هایی مانند نمودار، عکس و نقشه، خودداری و آنها با عنوان "شکل" درج شوند. همه اعداد،  واحدها و مقیاس­ها در جدول­ها و شکل­ها و سایر قسمت­های مقاله باید به فارسی باشند. واحد­های استفاده شده در مقاله باید در سیستم متریک باشد.

22-   متن مقاله باید به صورت یک ستون، یک خط در میان و با رعایت حاشیه 5/2 سانتی متر از لبه­ها، تایپ شده باشد. تایپ مقالات در نرم افزارword   میکروسافت توصیه می شود. بنابراین از ارسال مقاله به صورت فایل PDF خودداری فرمایید.

23-   نسخه اصل شکل­ها پس از داوری اولیه به همراه مقاله اصلاح شده ارسال گردد. ممکن است برای چاپ،  شکل­ها کوچکتر شوند،  و بنابراین نوشته­ها و اعداد روی شکل­ها باید درشت و خوانا باشند.

24-   عکس­ها باید دارای مقیاس باشند و در صورت اقتباس از منبع دیگر باید ذکر گردد.

25-   مسئول مکاتبه هر مقاله لازم است توسط نویسندگان مقاله قبل از ارسال به این دفتر مشخص گردد. لذا هرگونه مسئولیتی در رابطه با مقاله مربوط به شخص مکاتبه کننده است.

26-   دانشجویان دوره کارشناسی ارشد و دکترا لازم است قبل از ارسال مقاله هماهنگی و مشاوره لازم در خصوص مقاله را با استاد راهنما حتماً به عمل آورند.

27-   لازم به ذکر است در صورت ارسال صحیح فایل مقاله به نویسندگان کد رهگیری داده می­شود که می­توانند از آن طریق روند داوری و چاپ مقاله خود را پیگیری نمایند.